Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MyHelp – afnemers van  diensten

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
MyHelp: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Juliana-Bernhardlaan 142, 6432GX te Hoensbroek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64104044.
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als vrager naar of afnemer van diensten van dienstverleners van het platform gebruik maakt en die met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft ingestemd.
Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dienstverlener: iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn ambachts-, handels- beroeps- of bedrijfsactiviteit, dan wel rechtspersoon die bij MyHelp is aangesloten en met wie de wederpartij via het platform dienstverleningsovereenkomsten kan sluiten.
Platform: myhelp.nl dan wel de mobiele applicatie “MyHelp”.
Dienstverleningsovereenkomst: iedere overeenkomst tot uitvoering van diensten die via het platform tot stand is gekomen tussen de wederpartij en de dienstverlener. 
Diensten: alle in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, in opdracht van de wederpartij, door de dienstverlener te verlenen diensten.
Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om dienstverleningsovereenkomsten tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de wederpartij gericht aanbod van MyHelp, elk gebruik van het platform door de wederpartij en iedere tot stand gekomen dienstverleningsovereenkomst. Dienstverleners kunnen aanvullende voorwaarden voor de uitvoering van diensten stellen voor zover de onderhavige voorwaarden daarmee niet strijdig zijn. 
De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Voordat de wederpartij gebonden is aan de inhoud van deze algemene voorwaarden, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op het platform aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

ARTIKEL 3. |  OVER MYHELP EN HET PLATFORM
MyHelp exploiteert een online platform waarmee de wederpartij overeenkomsten met dienstverleners kan sluiten. Dienstverleners zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het dienstenaanbod dat zij middels het platform openbaren, waaronder mede begrepen: de omschrijving van de aanboden diensten, de locatie van uitvoering van de diensten, de beschikbaarheid van de diensten en de voor de uitvoering van de diensten toepasselijke prijzen. MyHelp is, voor zover in het overige van deze algemene voorwaarden nadrukkelijk niet anders is bepaald, nimmer aansprakelijk voor schade voor de wederpartij ontstaan als gevolg van door de dienstverleners verstrekte of middels het platform geopenbaarde onjuiste of onvolledige gegevens. 
Voor gebruik van het platform is de wederpartij per gereserveerde dienst een aanbetaling verschuldigd. Deze aanbetaling wordt in mindering gebracht op de door de dienstverlener aan de wederpartij door te berekenen prijs van de diensten. Hoewel de dienstverlener geacht wordt op de hoogte te zijn van de verrekening van de aanbetaling, is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor haar betalingen aan dienstverleners en het voldoen van de juiste betaling aan dienstverleners. Voor onverhoopt teveel betaalde vergoedingen aan dienstverleners, kan de wederpartij zich uitsluitend wenden tot de betreffende dienstverlener. 
In geval de wederpartij een account op het platform heeft aangemaakt, is de wederpartij gehouden haar inloggegevens voor toegang tot dat account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend.
AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN
De wederpartij sluit dienstverleningsovereenkomsten rechtstreeks via de online agenda van de dienstverleners op het platform. De wederpartij dient alle bij de reservering van diensten gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken. MyHelp is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat MyHelp of de dienstverlener is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Het aanbod van dienstverleners dat middels het platform wordt geopenbaard, kan een richtprijs betreffen. Indien de door de dienstverleners vermelde prijzen op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten zullen dan aan de wederpartij worden doorberekend onder aftrek van de aan MyHelp voldane aanbetaling.
De dienstverleningsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de reservering van de dienst per e-mail aan de wederpartij is bevestigd. Indien de wederpartij de dienstverleningsovereenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst, ook ten aanzien van de aanbetalingsverplichting jegens MyHelp.
VERZUIM VAN DIENSTVERLENERS
MyHelp is niet verder dan bemiddeling partij bij dienstverleningsovereenkomsten. MyHelp is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van dienstverleners in verband met de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten. Slechts in geval de wederpartij niet conform de gemaakte afspraak terecht kan bij de dienstverlener, omdat de dienstverlener niet beschikbaar is op het overeengekomen tijdstip dan wel niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip, maakt de wederpartij aanspraak op restitutie van de aan MyHelp voldane aanbetaling zonder dat de wederpartij jegens MyHelp enige verdere aanspraak op schadevergoeding maakt. Wat betreft de termijnen van uitvoering van de diensten door de dienstverleners, dient de wederpartij wel enige speling te bieden. Tenzij uitdrukkelijk anders met de betreffende dienstverlener is overeengekomen, dan wel uit de aard of strekking van de betreffende afspraak met de dienstverlener dwingend anders voortvloeit, zijn alle overeengekomen uitvoeringstermijnen waaraan dienstverleners zijn gebonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op restitutie van de aanbetaling in geval de wederpartij gebruik heeft gemaakt van de betreffende diensten van de dienstverlener, ook in geval de nakoming van de dienstverleningsovereenkomst niet tijdig is geschied.
De wederpartij wordt verzocht zo spoedig mogelijk na constatering MyHelp per e-mail in kennis te stellen van tekortkomingen van dienstverleners bij de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten. MyHelp kan dientengevolge adequaat optreden jegens dienstverleners in geval de klacht van de wederpartij gegrond is, doch zonder dat MyHelp jegens de wederpartij vergaand aansprakelijk is voor tekortkomingen van dienstverleners dan is geregeld in het vorige lid.

ARTIKEL 4. |  RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN
De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd dienstverleningsovereenkomsten tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument heeft echter geen recht van ontbinding bij een dienstverleningsovereenkomst:
die volgens artikel 230h lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet onder het bereik van het recht van ontbinding vallen, zoals dienstverleningsovereenkomsten betreffende sociale huisvesting, kinderzorg, gezondheidszorg, verhuur van woonruimte, reizen als bedoeld in artikel 500 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en personenvervoer;
waarbij de prijs van de diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de dienstverlener geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
waarbij de consument de dienstverlener specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van: 1°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; 2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
na nakoming van de dienstverleningsovereenkomst, indien: 1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de dienstverlener de dienstverleningsovereenkomst is nagekomen;
die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
Nakoming van de dienstverleningsovereenkomst binnen de bedenktijd van 14 dagen geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
Indien de dienstverleningsovereenkomst wordt nagekomen binnen de bedenktijd van 14 dagen, verklaart de consument bij het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de dienstverleningsovereenkomst door de dienstverlener is nagekomen.
Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de consument de dienstverlener een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de dienstverlener is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan de dienstverlener moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de dienstverleningsovereenkomst dat is uitgevoerd. 
De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MyHelp aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij MyHelp. Zodra MyHelp in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de dienstverleningsovereenkomst te ontbinden, zal MyHelp dit zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
MyHelp zal de aanbetaling aan de consument terugbetalen mits het recht van ontbinding is ingeroepen terwijl door de dienstverlener nog geen uitvoering is gegeven aan de diensten. Is door de dienstverlener wel reeds uitvoering gegeven aan de diensten, dan vindt wat betreft de vaststelling van een eventueel gedeelte van de aanbetaling lid 4 toepassing. In geval de consument volgens het bepaalde in de voorgaande leden aanspraak maakt op terugbetaling van een hoger bedrag dan de aanbetaling omdat hij vóór uitoefening van het recht van ontbinding reeds betalingen rechtstreeks aan de dienstverlener heeft verricht, dient hij zich voor verdere restitutieaanspraken te wenden tot de betreffende dienstverlener.
Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de aanbetaling door MyHelp, geschiedt binnen 14 dagen nadat de ontbinding door MyHelp conform het bepaalde in lid 5 is bevestigd.

ARTIKEL 5. |  VERPLAATSING EN ANNULERING VAN DIENSTEN ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De wederpartij kan gemaakte afspraken met dienstverleners kosteloos verplaatsen middels de online agenda van de dienstverlener en voor zover die online agenda zulks mogelijk maakt. MyHelp kan deze functionaliteit van het platform blokkeren indien de afspraak plaatsvindt binnen een zekere periode na het voornemen van de wederpartij tot verplaatsing van de afspraak.
De wederpartij kan gemaakte afspraken met dienstverleners annuleren middels de online agenda van de dienstverlener. De wederpartij is dientengevolge mogelijk een schadevergoeding verschuldigd aan de dienstverlener, conform wetgeving dan wel de door de dienstverlener toepasselijk verklaarde voorwaarden. In elk geval maakt de wederpartij in verband met een dergelijke annulering jegens MyHelp nimmer aanspraak op restitutie van de aanbetaling voor de betreffende dienst. 
Ten aanzien van consumenten geldt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel boven het bepaalde in het vorige lid.
Tot stand gekomen dienstverleningsovereenkomsten zijn voor dienstverleners bindend, echter kan de dienstverlener op grond van dringende redenen een afspraak met de wederpartij verplaatsen of annuleren. In een voorkomend geval wordt daarvan zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de wederpartij. In geval van verplaatsing is de wederpartij gerechtigd het verzoek af te wijzen en de afspraak te annuleren. In geval van annulering door de wederpartij naar aanleiding van een verplaatsing van de afspraak door de dienstverlener, dan wel annulering van een afspraak door de dienstverlener zelf, maakt de wederpartij aanspraak op restitutie van de aanbetaling. Onverminderd het gegeven dat MyHelp zich zal inspannen om dienstverleners aan gemaakte afspraken te houden en dienstverleners van het platform te royeren indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, is MyHelp niet aansprakelijk voor verdere schade dan restitutie van reeds door de wederpartij verrichte aanbetaling ten aanzien van de betreffende annulering.

ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
Het aanbod van MyHelp vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de door de wederpartij verschuldigd wordende aanbetaling. Voordat een dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten, wordt zoveel mogelijk de totaalprijs van de dienst vermeld, althans inclusief btw en eventueel bijkomende kosten. 
Aanbetalingen dienen te geschieden aan de hand van een van de door MyHelp aangeboden betaalmethoden. MyHelp is niet eerder gehouden de betreffende dienstverlener de reservering te doen toekomen dan nadat de aanbetaling door MyHelp is ontvangen.
Betalingsverkeer in het kader van de dienstverleningsovereenkomst, anders dan de aanbetaling, vindt uitsluitend plaats tussen de wederpartij en de dienstverlener, op de daartoe overeengekomen of door de dienstverlener aangewezen wijze.

ARTIKEL 7. |  GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN
Het is de wederpartij niet toegestaan om het platform op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. 
De wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die op haar naam op het platform worden verricht. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk voor haar gedrag op het platform.
Het is de wederpartij verboden reserveringen te doen die incorrect of misleidend zijn. Voorts is het de wederpartij ten strengste verboden om ten aanzien van het platform of servers van MyHelp opzettelijk storingen of defecten te veroorzaken. 
Het is de wederpartij niet toegestaan om het platform of de servers of netwerken waarvan MyHelp voor de exploitatie van het platform en service gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden. Gebruik van het platform is uitsluitend toegestaan voor doeleinden waarvoor het door MyHelp aan de wederpartij in gebruik is gegeven.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van MyHelp, is elke aansprakelijkheid van MyHelp voor schade geleden in verband met het gebruik van het platform uitgesloten. In het bijzonder is MyHelp niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden.
Dienstverleners bepalen mede welke content op het platform wordt geopenbaard. MyHelp is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door dienstverleners middels het platform geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De wederpartij kan niet veronderstellen dat MyHelp alle content van dienstverleners goedkeurt. MyHelp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geopenbaarde content van dienstverleners. De wederpartij vrijwaart MyHelp van al haar aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het platform geopenbaarde content van dienstverleners onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
MyHelp spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform te optimaliseren. Echter kan MyHelp niet garanderen dat de voorzieningen van het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van het platform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van MyHelp ter zake is uitgesloten.
MyHelp is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het platform of servers van MyHelp of derden. Alle aansprakelijkheid van MyHelp als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
MyHelp is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van het platform. Voorts is MyHelp, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van MyHelp of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij. 
Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar het websites van derden, is MyHelp nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
MyHelp spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van MyHelp te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. MyHelp is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van gegevens van de wederpartij.
De wederpartij is jegens MyHelp aansprakelijk voor alle schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van MyHelp verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle kosten die MyHelp als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat hij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
Indien en voor zover de wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de wederpartij MyHelp van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.
MyHelp heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij, waarvoor MyHelp ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient MyHelp daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van MyHelp ter zake vervalt.
De aansprakelijkheid van MyHelp in verband met de facilitering van dienstverleningsovereenkomsten is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de door de wederpartij verrichte aanbetaling van de dienstverleningsovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van MyHelp betrekking heeft.

ARTIKEL 9. |  NIET-NAKOMING DOOR DE WEDERPARTIJ
MyHelp is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de wederpartij de toegang tot het platform te ontzeggen dan wel het gebruikersaccount van de wederpartij te blokkeren indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel MyHelp ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN
De wederpartij kan klachten over MyHelp en dienstverleners per e-mail indienen bij MyHelp, onverminderd de uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid van MyHelp voor tekortkomingen van dienstverleners, zoals dat geregeld is in deze algemene voorwaarden. Bij MyHelp ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de aangeboden software, de domeinnaam van MyHelp, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “MyHelp”, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van het platform, behoren toe aan MyHelp, voor zover deze rechten niet bij de wederpartij of derden rusten. Het is de wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van MyHelp of zijn licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het gebruik van het platform.

ARTIKEL 12. |  REVIEWVERZOEKEN
MyHelp is gerechtigd om het e-mailadres van de wederpartij te gebruiken om de wederpartij te verzoeken om reviews te plaatsen naar aanleiding van uitgevoerde dienstverleningsovereenkomsten. Indien de wederpartij dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan zij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN
Op elke tussen de wederpartij en MyHelp bestaande rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MyHelp aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.